• Chính sách bảo mật cho trang web

  Ngày có hiệu lực: 30 tháng 3 năm 2024

  Áp dụng cho Website sau: www.thaikk.com.vn

 • Điều 1 - ĐỊNH NGHĨA:

  a) TRANG WEB ÁP DỤNG: Chính sách quyền riêng tư này sẽ đề cập đến và áp dụng cho Trang web được liệt kê ở trên, sau đây sẽ được gọi là "Trang web". Bất kỳ Trang web nào được liệt kê cũng có thể đề cập đến một ứng dụng di động tương ứng, nếu ứng dụng đó hiện đang được sử dụng hoặc được phát triển sau này.

  b) NGÀY CÓ HIỆU LỰC: "Ngày có hiệu lực" nghĩa là ngày Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực.

  c) CÁC BÊN: Các bên tham gia chính sách quyền riêng tư này là người kiểm soát dữ liệu sau: Công ty TNHH Thai KK Industry (Việt Nam) ("Người kiểm soát dữ liệu") và bạn, với tư cách là người dùng của Trang web này. Sau đây, các bên sẽ được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.

  d) BÊN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU: Bên kiểm soát dữ liệu là nhà xuất bản, chủ sở hữu và nhà điều hành Trang web và là Bên chịu trách nhiệm thu thập thông tin được mô tả trong tài liệu này. Bộ điều khiển dữ liệu sẽ được gọi bằng tên của Bộ điều khiển dữ liệu hoặc "Bộ điều khiển dữ liệu" như được liệt kê ở trên. Nếu thuộc tính của Người kiểm soát dữ liệu hoặc Người kiểm soát dữ liệu được gọi thông qua đại từ ngôi thứ nhất, thì tài sản đó sẽ thông qua việc sử dụng các từ sau: chúng tôi, chúng tôi, của chúng tôi, của chúng tôi, v.v.

  e) BẠN: Nếu bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này và tiếp tục sử dụng Trang web, bạn sẽ được gọi ở đây là bạn, người dùng hoặc nếu có bất kỳ đại từ ngôi thứ hai nào được yêu cầu và áp dụng, chẳng hạn như 'của bạn' , "của bạn", v.v.

  f) HÀNG HÓA: "Hàng hóa" có nghĩa là bất kỳ hàng hóa nào chúng tôi cung cấp để bán trên Trang web.

  g) DỊCH VỤ: "Dịch vụ" nghĩa là bất kỳ dịch vụ nào chúng tôi cung cấp để bán trên Trang web.

  h) DỮ LIỆU CÁ NHÂN: "DỮ LIỆU Cá nhân" nghĩa là dữ liệu và thông tin cá nhân mà chúng tôi thu được từ bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web có khả năng nhận dạng bạn theo bất kỳ cách nào.


  Điều 2 - THÔNG TIN CHUNG:

  • Chính sách quyền riêng tư này (sau đây gọi là "Chính sách quyền riêng tư") mô tả cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nhận được về bạn, cũng như các quyền của bạn liên quan đến Dữ liệu cá nhân đó, khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi hoặc mua Hàng hóa hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi .
  • Chính sách quyền riêng tư này không bao gồm bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể nhận được về bạn thông qua các nguồn khác ngoài việc sử dụng Trang web của chúng tôi. Trang web có thể liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng di động khác, nhưng Chính sách quyền riêng tư này không và sẽ không áp dụng cho bất kỳ trang web hoặc ứng dụng được liên kết nào.
  • Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi.
  • Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã có cơ hội xem xét và cân nhắc Chính sách quyền riêng tư này và bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với nó. Điều này có nghĩa là bạn cũng đồng ý với việc sử dụng thông tin của mình và phương pháp tiết lộ như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không hiểu Chính sách quyền riêng tư hoặc không đồng ý với Chính sách bảo mật thì bạn đồng ý ngừng ngay việc sử dụng Trang web của chúng tôi.


  Điều 3 - LIÊN HỆ:

  Bên chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như sau: Công ty TNHH Công nghiệp KK Thái Lan (Việt Nam). Bạn có thể liên hệ với Bên kiểm soát dữ liệu như sau:

  • e-commerce@thaikk.com.vn;
  • Công ty TNHH Công nghiệp Thái KK (Việt Nam) Lô 26-27 KCX & IP Linh Trung III, Trảng Bàng , Tây Ninh ,Việt Nam

  Bên kiểm soát dữ liệu và nhà điều hành Trang web là một và giống nhau.


  Điều 4 - VỊ TRÍ:

  Vị trí diễn ra các hoạt động xử lý dữ liệu như sau:

  • Công ty TNHH Công nghiệp Thái KK (Việt Nam) Lô 26-27 KCX & IP Linh Trung III, Trảng Bàng , Tây Ninh ,Việt Nam


  Điều 5 - SỬA ĐỔI VÀ SỬA ĐỔI:

  Chúng tôi có quyền sửa đổi, sửa đổi hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và nhận được sự đồng ý của bạn đối với thay đổi trong quá trình xử lý. Trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý cụ thể của bạn, mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư sẽ chỉ ảnh hưởng đến thông tin được thu thập vào hoặc sau ngày thay đổi. Bạn cũng có trách nhiệm kiểm tra định kỳ trang này để biết bất kỳ sửa đổi, sửa đổi hoặc sửa đổi nào như vậy.


  Điều 6 - DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC TỪ BẠN:

  Tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn sẽ phải tuân theo các loại Dữ liệu Cá nhân khác nhau được thu thập và các cách thu thập khác nhau:

  • a) Người dùng đã đăng ký: Bạn, với tư cách là người dùng Trang web, có thể được yêu cầu đăng ký để sử dụng Trang web hoặc mua Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ có sẵn để bán.

  Trong quá trình đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ thu thập một số Dữ liệu cá nhân sau đây từ bạn thông qua việc bạn tự nguyện tiết lộ:

  Tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ thực, ngày sinh, thông tin công ty, mã số thuế

  Dữ liệu cá nhân có thể được yêu cầu liên quan đến:

  1. Tương tác với đại diện của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào
  2. mua hàng
  3. nhận thông báo qua tin nhắn văn bản hoặc email về tiếp thị
  4. nhận email chung từ chúng tôi
  5. bình luận về nội dung của chúng tôi hoặc nội dung khác do người dùng tạo trên Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như blog, bài viết, ảnh hoặc video hoặc tham gia diễn đàn, bảng thông báo, phòng trò chuyện hoặc các tính năng tương tự khác của chúng tôi

  Bằng cách trải qua quá trình đăng ký, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm Dữ liệu cá nhân được mô tả trong điều khoản này, cũng như lưu trữ, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này.

  • b) Người dùng chưa đăng ký: Nếu bạn là người dùng thụ động của Trang web và không đăng ký bất kỳ giao dịch mua hàng hoặc dịch vụ nào khác, bạn vẫn có thể phải chịu một số hoạt động thu thập dữ liệu thụ động nhất định ("Thu thập dữ liệu thụ động"). Việc thu thập dữ liệu thụ động như vậy có thể bao gồm thông qua cookie, như được mô tả bên dưới, thông tin địa chỉ IP, thông tin vị trí và dữ liệu trình duyệt nhất định, chẳng hạn như lịch sử và/hoặc thông tin phiên.
  • c) Tất cả người dùng: Bộ sưu tập dữ liệu thụ động áp dụng cho người dùng chưa đăng ký cũng sẽ áp dụng cho tất cả người dùng khác và/hoặc khách truy cập Trang web của chúng tôi.
  • d) Thông tin bán hàng & thanh toán: Để mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào trên Trang web, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin tín dụng, thông tin địa chỉ thanh toán và có thể cả thông tin cụ thể bổ sung để bạn có thể được tính phí hợp lý cho việc mua hàng của mình . Thông tin thanh toán và lập hoá đơn này có thể được lưu trữ trong khoảng thời gian sau: 1 tháng. Nếu vậy, nó sẽ được sử dụng riêng để hỗ trợ bạn mua hàng trong tương lai với chúng tôi.
  • e) Các thực thể liên quan: Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm Dữ liệu cá nhân nhận dạng cá nhân bạn, với bất kỳ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc các thực thể liên quan đáng tin cậy nào khác của chúng tôi.

  Tuy nhiên, chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với một tổ chức có liên quan đáng tin cậy nếu tổ chức đó đồng ý với các tiêu chuẩn về quyền riêng tư của chúng tôi như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này và xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn theo cách tương tự như chúng tôi.

  • f) Tiếp thị qua Email: Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số Dữ liệu Cá nhân nhất định, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn, nhằm mục đích nhận thông tin tiếp thị qua email. Thông tin này sẽ chỉ có được thông qua việc bạn tự nguyện tiết lộ và bạn sẽ được yêu cầu xác nhận chọn tham gia các thông tin tiếp thị qua email.
  • g) Trải nghiệm người dùng: Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin để hỗ trợ chúng tôi cải thiện Trang web cũng như Hàng hóa và Dịch vụ mà chúng tôi bán, chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học hoặc sở thích cụ thể của bạn.
  • h) Tương tác nội dung: Trang web của chúng tôi có thể cho phép bạn nhận xét về nội dung chúng tôi cung cấp hoặc nội dung mà người dùng khác cung cấp, chẳng hạn như blog, đa phương tiện hoặc bài đăng trên diễn đàn. Nếu vậy, chúng tôi có thể thu thập một số Dữ liệu Cá nhân từ bạn vào thời điểm đó, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở tên người dùng hoặc địa chỉ email.
  • i) Thông tin kết hợp hoặc tổng hợp: Chúng tôi có thể kết hợp hoặc tổng hợp một số Dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ bạn tốt hơn cũng như cải thiện và cập nhật Trang web của chúng tôi tốt hơn cho việc sử dụng của bạn và những người tiêu dùng khác.

  Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp đó với người khác nhưng chỉ khi thông tin tổng hợp đó không chứa bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào.


  Điều 7 - DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC TỰ ĐỘNG:

  • Cookie: Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ bạn thông qua hệ thống theo dõi tự động (chẳng hạn như thông tin về tùy chọn duyệt web của bạn) cũng như thông qua thông tin mà bạn tình nguyện cung cấp cho chúng tôi (chẳng hạn như thông tin bạn cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc vào các thời điểm khác khi sử dụng Trang web , như đã mô tả ở trên).

  Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie để giúp trải nghiệm duyệt web của bạn dễ dàng và trực quan hơn: cookie là những chuỗi văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ một số thông tin có thể liên quan đến người dùng, sở thích của họ hoặc thiết bị họ đang sử dụng để truy cập internet (chẳng hạn như máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động). Cookie chủ yếu được sử dụng để điều chỉnh hoạt động của trang web theo mong đợi của bạn, mang lại trải nghiệm duyệt web được cá nhân hóa hơn và ghi nhớ những lựa chọn bạn đã thực hiện trước đó.

  Cookie bao gồm một tập hợp dữ liệu rút gọn được chuyển đến trình duyệt của bạn từ máy chủ web và nó chỉ có thể được đọc bởi máy chủ thực hiện chuyển giao. Đây không phải là mã thực thi và không truyền vi-rút.

  Cookie không ghi lại hoặc lưu trữ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào. Nếu muốn, bạn có thể ngăn việc sử dụng cookie, nhưng khi đó bạn có thể không sử dụng được Trang web của chúng tôi như chúng tôi dự định. Để tiếp tục mà không thay đổi các tùy chọn liên quan đến cookie, bạn chỉ cần tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi.

  • Cookie kỹ thuật: Cookie kỹ thuật, đôi khi còn có thể được gọi là cookie HTML, được sử dụng để điều hướng và hỗ trợ bạn truy cập và sử dụng trang web. Chúng cần thiết cho việc truyền tải thông tin liên lạc trên mạng hoặc cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Việc sử dụng cookie kỹ thuật cho phép sử dụng trang web một cách an toàn và hiệu quả.

  Bạn có thể quản lý hoặc yêu cầu tắt hoặc hủy cookie chung thông qua trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện việc này, xin lưu ý rằng hành động này có thể làm chậm hoặc ngăn chặn quyền truy cập vào một số phần của trang web.

  Cookie cũng có thể được nhà cung cấp dịch vụ phân tích hoặc thống kê truyền lại để thu thập thông tin tổng hợp về số lượng người dùng và cách họ truy cập Trang web. Đây cũng được coi là cookie kỹ thuật khi chúng hoạt động như mô tả.

  Cookie phiên tạm thời sẽ tự động bị xóa vào cuối phiên duyệt web - chúng chủ yếu được sử dụng để nhận dạng bạn và đảm bảo rằng bạn không phải đăng nhập mỗi lần - trong khi cookie vĩnh viễn vẫn hoạt động lâu hơn chỉ một phiên cụ thể.

  • Cookie của bên thứ ba: Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie của bên thứ ba, là các cookie được bên thứ ba gửi tới máy tính của bạn. Cookie vĩnh viễn thường là cookie của bên thứ ba. Phần lớn cookie của bên thứ ba bao gồm cookie theo dõi được sử dụng để xác định hành vi trực tuyến, hiểu sở thích và sau đó tùy chỉnh quảng cáo cho người dùng.

  Cookie phân tích của bên thứ ba cũng có thể được cài đặt. Chúng được gửi từ miền của các bên thứ ba nói trên bên ngoài trang web. Cookie phân tích của bên thứ ba được sử dụng để phát hiện thông tin về hành vi của người dùng trên Trang web của chúng tôi. Nơi này ẩn danh, để theo dõi hiệu suất và cải thiện khả năng sử dụng của trang web. Cookie hồ sơ của bên thứ ba được sử dụng để tạo hồ sơ liên quan đến người dùng nhằm đề xuất quảng cáo phù hợp với các lựa chọn do chính người dùng đưa ra.

  • Cookie hồ sơ: Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie hồ sơ, là những cookie tạo hồ sơ liên quan đến người dùng và được sử dụng để gửi quảng cáo đến trình duyệt của người dùng.

  Khi sử dụng những loại cookie này, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn.

  • Hỗ trợ định cấu hình trình duyệt của bạn: Bạn có thể quản lý cookie thông qua cài đặt trình duyệt trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, việc xóa cookie khỏi trình duyệt của bạn có thể xóa các tùy chọn bạn đã đặt cho Trang web này.

  Để biết thêm thông tin và hỗ trợ, bạn cũng có thể truy cập trang trợ giúp cụ thể của trình duyệt web bạn đang sử dụng:

  1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  2. Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  3. Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/
  4. Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=vi
  5. Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
  • Dữ liệu nhật ký: Giống như tất cả các trang web và ứng dụng di động, Trang web này cũng sử dụng các tệp nhật ký lưu trữ thông tin tự động được thu thập trong các lần truy cập của người dùng. Các loại dữ liệu nhật ký khác nhau có thể như sau:

  - địa chỉ giao thức internet (IP); - loại thông số trình duyệt và thiết bị được sử dụng để kết nối với Trang web; - tên của Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP); - ngày và giờ đến thăm; - trang web gốc của người dùng (giới thiệu) và thoát; - có thể là số lần nhấp chuột.

  Thông tin nói trên được xử lý ở dạng tự động và được thu thập theo cách tổng hợp độc quyền để xác minh hoạt động chính xác của trang web và vì lý do bảo mật. Thông tin này sẽ được xử lý theo lợi ích hợp pháp của Bên kiểm soát dữ liệu.

  Vì mục đích bảo mật (bộ lọc thư rác, tường lửa, phát hiện vi-rút), dữ liệu được ghi tự động cũng có thể bao gồm Dữ liệu cá nhân như địa chỉ IP, có thể được sử dụng theo luật hiện hành để ngăn chặn các nỗ lực gây thiệt hại cho Trang web hoặc gây thiệt hại cho người dùng khác hoặc trong trường hợp có hoạt động có hại hoặc tội phạm. Những dữ liệu đó không bao giờ được sử dụng để nhận dạng hoặc lập hồ sơ người dùng mà chỉ để bảo vệ Trang web và người dùng của chúng tôi. Thông tin đó sẽ được xử lý theo lợi ích hợp pháp của Bên kiểm soát dữ liệu.


  Điều 8 - BÊN THỨ BA:

  Đôi khi hoặc mọi lúc, chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba ("Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba") để trợ giúp chúng tôi về Trang web của mình và giúp phục vụ bạn.

  • Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ lưu trữ thông tin (chẳng hạn như lưu trữ đám mây).
  • Chúng tôi có thể cung cấp một số Dữ liệu Cá nhân của bạn cho Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi theo dõi dữ liệu sử dụng, chẳng hạn như các trang web giới thiệu, ngày và giờ yêu cầu trang, v.v. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu mô hình sử dụng và để cải thiện, Trang web.
  • Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để lưu trữ Trang web. Trong trường hợp này, Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn.
  • Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thực hiện các đơn đặt hàng liên quan đến Trang web.
  • Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba quảng cáo trên Trang web. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie liên quan đến quảng cáo của họ (xem điều khoản "Cookie" trong Chính sách quyền riêng tư này).
  • Một số Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể ở bên ngoài Thái Lan và có thể không tuân theo luật về quyền riêng tư của Thái Lan. Các quốc gia hoặc khu vực nơi Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt trụ sở bao gồm:

  Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

  • Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nếu nhà cung cấp đó đồng ý với các tiêu chuẩn về quyền riêng tư của chúng tôi như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này.
  • Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ không được bán hoặc chuyển giao cho các bên thứ ba khác mà không có sự chấp thuận của bạn.
  • Bất kể các quy định khác của Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba hoặc các bên thứ ba để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, khách hàng hoặc bên thứ ba của chúng tôi hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật.
  • Chúng tôi sẽ không cố ý chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài Chính sách quyền riêng tư này.
  • Nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho bên thứ ba theo cách khác với cách được giải thích trong Chính sách Bảo mật này, bạn sẽ được thông báo. Bạn cũng sẽ có cơ hội yêu cầu chúng tôi không chia sẻ thông tin đó.
  • Nói chung, bạn có thể yêu cầu chúng tôi không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với bên thứ ba. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email, nếu có. Xin lưu ý rằng bạn có thể mất quyền truy cập vào một số dịch vụ nhất định mà chúng tôi tin tưởng vào các nhà cung cấp bên thứ ba.


  Điều 9 - PLUGIN MẠNG XÃ HỘI:

  Trang web này kết hợp các plugin và/hoặc nút dành cho mạng xã hội để cho phép chia sẻ nội dung dễ dàng trên các mạng xã hội yêu thích của bạn. Các plugin này được lập trình để không đặt bất kỳ cookie nào khi truy cập trang, nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Tuy nhiên, cookie có thể được đặt nếu bạn tự nguyện sử dụng plugin. Xin lưu ý rằng nếu bạn duyệt trong khi đăng nhập vào mạng xã hội thì bạn đã đồng ý với việc sử dụng cookie được truyền qua Trang web này tại thời điểm bạn đăng ký với mạng xã hội cụ thể.

  • Việc thu thập và sử dụng thông tin thu được bằng plugin được điều chỉnh bởi các chính sách quyền riêng tư tương ứng của các mạng xã hội, có thể tìm thấy bên dưới:
  1. Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
  2. Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
  3. Google+: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
  4. Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
  5. Thêm cái này: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
  6. Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


  Điều 10 - CÁCH LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

  Chúng tôi sử dụng các hệ thống vật lý và kỹ thuật số an toàn để lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi thích hợp. Chúng tôi đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ khỏi sự truy cập, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép.

  Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có hệ thống nào liên quan đến việc truyền thông tin qua internet hoặc lưu trữ dữ liệu điện tử là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ và lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn.

  Dữ liệu Cá nhân được lưu trữ trong suốt mối quan hệ của bạn với chúng tôi. Chúng tôi xóa Dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu hủy tài khoản của bạn hoặc yêu cầu chung khác về việc xóa dữ liệu.

  Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân của bạn bị vi phạm, bạn sẽ được thông báo trong khung thời gian hợp lý, nhưng trong mọi trường hợp không quá hai tuần và chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến vi phạm đó.


  Điều 11 - MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

  Chúng tôi chủ yếu sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho bạn trên Trang web của chúng tôi và cung cấp cho bạn các dịch vụ và/hoặc thông tin mà bạn có thể yêu cầu, chẳng hạn như việc sử dụng Trang web của chúng tôi.

  Thông tin không nhận dạng cá nhân bạn nhưng có thể hỗ trợ cung cấp cho chúng tôi cái nhìn tổng quan về cơ sở khách hàng của chúng tôi, sẽ được sử dụng cho các nỗ lực nghiên cứu thị trường hoặc tiếp thị. Thông tin đó có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các sở thích dựa trên cookie của bạn.

  Dữ liệu cá nhân đang được xem xét xác định có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

  • a) Cải thiện trải nghiệm người dùng cá nhân của bạn
  • b) Trao đổi với bạn về tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi
  • c) Tiếp thị và quảng cáo cho bạn, bao gồm cả qua email
  • d) Hoàn thành việc mua hàng của bạn
  • e) Cung cấp dịch vụ khách hàng cho bạn
  • f) Tư vấn cho bạn về các cập nhật của Trang web hoặc các Mục liên quan


  Điều 12 - CÔNG BỐ DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

  Mặc dù chính sách của chúng tôi là duy trì quyền riêng tư đối với Dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả ở đây, nhưng chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc làm như vậy là hợp lý trong một số trường hợp nhất định, theo quyết định riêng và độc quyền của chúng tôi. Những trường hợp như vậy có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • a) Để đáp ứng mọi luật pháp hoặc quy định của Thái Lan
  • b) Để đáp ứng các yêu cầu, phát hiện đó, quy trình hình sự, dân sự hoặc hành chính, trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc lệnh của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ hoặc pháp lý khác
  • c) Để khởi kiện người dùng đã vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các điều khoản sử dụng Trang web của chúng tôi
  • d) Khi cần thiết cho hoạt động của Trang web của chúng tôi
  • e) Hợp tác chung với bất kỳ cuộc điều tra hợp pháp nào về người dùng của chúng tôi
  • f) Nếu chúng tôi nghi ngờ bất kỳ hoạt động gian lận nào trên Trang web của mình hoặc nếu chúng tôi nhận thấy bất kỳ hoạt động nào có thể vi phạm các điều khoản của chúng tôi hoặc các quy tắc hiện hành khác


  Điều 13 - THÔNG TIN CÔNG CỘNG:

  Chúng tôi có thể cho phép người dùng đăng nội dung hoặc thông tin của riêng họ một cách công khai trên Trang web của chúng tôi. Nội dung hoặc thông tin đó có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh, cập nhật trạng thái, blog, bài viết hoặc các đoạn trích cá nhân khác. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà bạn có thể đăng phải được coi là hoàn toàn công khai và chúng tôi không có ý định duy trì quyền riêng tư của thông tin công khai đó.


  Điều 14 - TỪ CHỐI CHUYỂN TIẾP TỪ CHÚNG TÔI:

  Đôi khi, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin tiếp thị hoặc thông tin liên quan đến Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như thông báo hoặc thông tin khác. Nếu bạn muốn từ chối nhận những thông tin liên lạc như vậy, bạn có thể liên hệ theo email sau: e-commerce@thaikk.com.vn. Bạn cũng có thể nhấp vào liên kết từ chối sẽ được cung cấp ở cuối bất kỳ và tất cả những thông tin liên lạc đó.

  Xin lưu ý rằng mặc dù bạn có thể chọn không tham gia các thông tin liên lạc như vậy, bạn vẫn có thể nhận được thông tin từ chúng tôi cụ thể về việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc về tài khoản của bạn với chúng tôi.

  Bằng cách cung cấp bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào, bạn đã tạo mối quan hệ thương mại với chúng tôi. Do đó, bạn đồng ý rằng bất kỳ email nào được gửi từ chúng tôi hoặc các chi nhánh của bên thứ ba, thậm chí cả email không được yêu cầu, sẽ không bị coi là SPAM, vì thuật ngữ đó được xác định hợp pháp.


  Điều 15 - SỬA ĐỔI, XÓA VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN CỦA BẠN:

  Nếu bạn muốn sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể có về bạn hoặc bạn chỉ muốn truy cập bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về bạn, bạn có thể làm như vậy từ trang cài đặt tài khoản của mình.


  Điều 16 - CHẤP NHẬN RỦI RO:

  Bằng cách tiếp tục truy cập Trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào, sử dụng Sản phẩm, bạn thể hiện tài sản liên tục của mình với Chính sách quyền riêng tư này. Ngoài ra, bạn thừa nhận, đồng ý và chấp nhận rằng việc truyền thông tin hoặc dữ liệu qua internet không phải lúc nào cũng hoàn toàn an toàn, bất kể các bước được thực hiện. Bạn thừa nhận, đồng ý và chấp nhận rằng chúng tôi không đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi và bạn tự chịu rủi ro khi truyền tải những thông tin đó.


  Điều 17 - QUYỀN CỦA BẠN:

  Bạn có nhiều quyền liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của mình. Cụ thể quyền lợi của bạn như sau:

  • quyền được thông báo về việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn
  • quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn
  • quyền cập nhật và/hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn
  • quyền di chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn
  • quyền phản đối hoặc hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn
  • quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý và xóa Dữ liệu cá nhân của bạn
  • quyền chặn mọi hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào
  • quyền khiếu nại với Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) ở Thái Lan hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu hiện hành ở khu vực tài phán khác

  Tất cả các quyền đó đều có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ có liên quan được liệt kê trong Chính sách quyền riêng tư này.


  Điều 18 - THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc cách chúng tôi thu thập thông tin từ bạn hoặc nếu bạn muốn khiếu nại về bất kỳ điều gì liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau: e-commerce@thaikk .com.vn.