• Điều khoản và điều kiện

  Ngày có hiệu lực: 30 tháng 3 năm 2024

  Trang web được bảo hiểm : www.thaikk.com.vn

 • THỎA THUẬN: Việc sử dụng trang web này và các dịch vụ trên trang web này do Công ty TNHH Thai KK Industry (Việt Nam) cung cấp (sau đây gọi là "Công ty") phải tuân theo các Điều khoản & Điều kiện sau đây (sau đây gọi là "Thỏa thuận") , tất cả các phần và phần phụ của chúng được đưa vào cụ thể bằng cách tham chiếu ở đây. Thỏa thuận này sẽ chi phối việc sử dụng tất cả các trang trên trang web này (sau đây gọi chung là "Trang web") và mọi dịch vụ được cung cấp bởi hoặc trên Trang web này ("Dịch vụ").


  1. ĐỊNH NGHĨA

  Các bên được đề cập trong Thỏa thuận này sẽ được định nghĩa như sau:

  • a) Công ty, Chúng tôi, Chúng tôi: Công ty, với tư cách là người sáng tạo, điều hành và xuất bản Trang web, cung cấp Trang web và một số Dịch vụ nhất định trên đó cho người dùng. Công ty TNHH Công nghiệp KK Thái (Việt Nam), Công ty, Chúng tôi, Chúng tôi, Của chúng tôi, Của chúng tôi và các đại từ ngôi thứ nhất khác sẽ đề cập đến Công ty, cũng như tất cả nhân viên và các chi nhánh của Công ty.
  • b) Bạn, Người dùng, Khách hàng: Bạn, với tư cách là người dùng Trang web, sẽ được gọi trong suốt Thỏa thuận này bằng các đại từ ngôi thứ hai như Bạn, Của bạn, Của bạn hoặc là Người dùng hoặc Khách hàng.
  • c) Các bên: Nói chung, các bên tham gia Thỏa thuận này (Công ty và Bạn) sẽ được gọi là Các Bên.


  2) ĐÁNH GIÁ & CHẤP NHẬN

  Bằng cách sử dụng Trang web, Bạn đảm bảo rằng Bạn đã đọc và xem lại Thỏa thuận này và Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi nó. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này, vui lòng rời khỏi Trang web ngay lập tức. Công ty chỉ đồng ý cung cấp quyền sử dụng Trang web và Dịch vụ này cho Bạn nếu Bạn đồng ý với Thỏa thuận này.


  3) GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TRANG WEB

  Công ty có thể cung cấp cho Bạn một số thông tin nhất định do Bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Thông tin đó có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin do Công ty phát triển và các tài liệu khác có thể hỗ trợ Bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ ("Tài liệu của Công ty"). Theo Thỏa thuận này, Công ty cấp cho Bạn giấy phép không độc quyền, có giới hạn, không thể chuyển nhượng và có thể hủy bỏ để sử dụng Tài liệu của Công ty chỉ liên quan đến việc Bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ. Không được sử dụng Tài liệu của Công ty cho bất kỳ mục đích nào khác và giấy phép này sẽ chấm dứt khi Bạn ngừng sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ hoặc khi chấm dứt Thỏa thuận này.


  4) SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  Bạn đồng ý rằng Trang web và tất cả Dịch vụ do Công ty cung cấp là tài sản của Công ty, bao gồm tất cả bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bằng sáng chế và tài sản trí tuệ khác ("IP của Công ty"). Bạn đồng ý rằng Công ty sở hữu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với IP của Công ty và Bạn sẽ không sử dụng IP của Công ty cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc vi phạm nào. Bạn đồng ý không sao chép hoặc phân phối IP của Công ty dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm bằng điện tử hoặc thông qua đăng ký bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc Bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL) mới nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Công ty.

  • a) Để cung cấp Trang web và Dịch vụ cho Bạn, Bạn cấp cho Công ty giấy phép miễn phí bản quyền, không độc quyền trên toàn thế giới để sao chép, hiển thị, sử dụng, phát sóng, truyền tải và tạo các tác phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung nào Bạn xuất bản, tải lên hoặc cung cấp cho Trang web ("Nội dung của bạn"). Công ty không yêu cầu thêm quyền sở hữu nào đối với Nội dung của bạn.
  • b) Nếu Bạn cảm thấy rằng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Bạn đã bị xâm phạm hoặc bị vi phạm do việc người dùng khác của Chúng tôi đăng thông tin hoặc phương tiện truyền thông, vui lòng liên hệ với Chúng tôi và cho Chúng tôi biết.


  5) NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

  Với tư cách là người dùng Trang web hoặc Dịch vụ, Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với Chúng tôi. Khi Bạn làm như vậy, Bạn sẽ chọn thông tin nhận dạng người dùng, có thể là địa chỉ email của Bạn hoặc một thuật ngữ khác, cũng như mật khẩu. Bạn cũng có thể cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở Tên của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin này. Thông tin nhận dạng này sẽ cho phép Bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ. Bạn không được chia sẻ thông tin nhận dạng đó với bất kỳ bên thứ ba nào và nếu Bạn phát hiện ra rằng thông tin nhận dạng của Bạn đã bị xâm phạm, Bạn đồng ý thông báo ngay cho Chúng tôi bằng văn bản. Thông báo qua email sẽ đủ. Bạn có trách nhiệm duy trì sự an toàn và bảo mật cho thông tin nhận dạng của Bạn cũng như thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin nhận dạng của Bạn. Việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ để tiếp tục gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp là cơ sở để chấm dứt ngay lập tức Thỏa thuận này.


  6) SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

  Bạn đồng ý không sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào hoặc bất kỳ mục đích nào bị cấm theo điều khoản này. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại cho Trang web, Dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

  • a) Bạn còn đồng ý không sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ:
  1. Để quấy rối, lạm dụng hoặc đe dọa người khác hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của bất kỳ người nào;
  2. Vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
  3. Tải lên hoặc phổ biến bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm nào khác có thể làm hỏng tài sản của người khác;
  4. Để thực hiện bất kỳ gian lận nào;
  5. Để tham gia hoặc tạo ra bất kỳ chương trình cờ bạc, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc mô hình kim tự tháp bất hợp pháp nào;
  6. Xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu tục tĩu hoặc phỉ báng nào;
  7. Xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào kích động bạo lực, thù ghét hoặc phân biệt đối xử đối với bất kỳ nhóm nào;
  8. Thu thập thông tin về người khác một cách bất hợp pháp.


  7) TIẾP THỊ VÀ QUẢNG CÁO LIÊN KẾT

  Công ty, thông qua Trang web và Dịch vụ, có thể tham gia tiếp thị liên kết, theo đó Công ty nhận được hoa hồng hoặc phần trăm doanh số bán hàng hóa hoặc dịch vụ trên hoặc thông qua Trang web. Công ty cũng có thể chấp nhận quảng cáo và tài trợ từ các doanh nghiệp thương mại hoặc nhận các hình thức bồi thường quảng cáo khác. Việc tiết lộ này nhằm mục đích tuân thủ Quy tắc cạnh tranh thương mại của Thái Lan về tiếp thị và quảng cáo, cũng như mọi yêu cầu pháp lý khác có thể áp dụng.


  8) THÔNG TIN RIÊNG TƯ

  Thông qua việc Bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ, Bạn có thể cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin nhất định. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, Bạn ủy quyền cho Công ty sử dụng thông tin của Bạn ở Thái Lan và bất kỳ quốc gia nào khác nơi Chúng tôi có thể hoạt động.

  • a) Thông tin chúng tôi có thể thu thập hoặc nhận: Khi bạn đăng ký tài khoản, bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email hợp lệ và có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung, chẳng hạn như tên của bạn hoặc thông tin thanh toán. Tùy thuộc vào cách Bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin từ các ứng dụng bên ngoài mà Bạn sử dụng để truy cập Trang web của chúng tôi hoặc Chúng tôi có thể nhận thông tin thông qua các công nghệ web khác nhau, chẳng hạn như cookie, tệp nhật ký, ảnh gif rõ ràng, đèn hiệu web hoặc các công nghệ khác .
  • b) Cách chúng tôi sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập từ Bạn để đảm bảo Bạn tiếp tục có trải nghiệm tốt trên trang web của Chúng tôi, bao gồm cả thông qua liên lạc qua email. Chúng tôi cũng có thể theo dõi các khía cạnh nhất định của thông tin thụ động nhận được để cải thiện hoạt động tiếp thị và phân tích của Chúng tôi và để làm được điều này, Chúng tôi có thể làm việc với các nhà cung cấp bên thứ ba.
  • c) Cách bạn có thể bảo vệ thông tin của mình: Nếu bạn muốn vô hiệu hóa quyền truy cập của chúng tôi vào bất kỳ thông tin thụ động nào chúng tôi nhận được từ việc sử dụng các công nghệ khác nhau, bạn có thể chọn tắt cookie trong trình duyệt web của mình. Xin lưu ý rằng Công ty sẽ vẫn nhận được thông tin về Bạn mà Bạn đã cung cấp, chẳng hạn như địa chỉ email của Bạn. Nếu Bạn chọn chấm dứt tài khoản của mình, Công ty sẽ lưu trữ thông tin về Bạn trong số ngày sau: 365. Sau thời gian đó, thông tin sẽ bị xóa.


  9) KỸ THUẬT NGƯỢC & AN NINH

  Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

  • a) Kỹ thuật đảo ngược hoặc cố gắng kỹ thuật đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ mã hoặc phần mềm nào từ hoặc trên Trang web hoặc Dịch vụ;
  • b) Vi phạm tính bảo mật của Trang web hoặc Dịch vụ thông qua mọi truy cập trái phép, phá hoại mã hóa hoặc các công cụ bảo mật khác, khai thác dữ liệu hoặc can thiệp vào bất kỳ máy chủ, người dùng hoặc mạng nào.


  10) MẤT DỮ LIỆU

  Công ty không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của tài khoản hoặc nội dung của Bạn. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của Bạn là rủi ro của riêng bạn.


  11) BỒI THƯỜNG

  Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho Công ty và bất kỳ chi nhánh nào của Công ty (nếu có) và giữ cho Chúng tôi không bị tổn hại trước mọi khiếu nại và yêu cầu pháp lý, bao gồm phí luật sư hợp lý, có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Bạn sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích Trang web hoặc Dịch vụ, Việc bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc Hành vi hoặc hành động của Bạn. Bạn đồng ý rằng Công ty có thể chọn cố vấn pháp lý của riêng mình và có thể tham gia bào chữa cho chính mình nếu Công ty muốn.


  12) CHÍNH SÁCH THƯ RÁC

  Bạn bị nghiêm cấm sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của Công ty cho các hoạt động spam bất hợp pháp, bao gồm thu thập địa chỉ email và thông tin cá nhân từ người khác hoặc gửi bất kỳ email thương mại hàng loạt nào.


  13) LIÊN KẾT & NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

  Công ty đôi khi có thể đăng liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ khác. Bạn đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra do Bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba được liên kết từ Trang web của Chúng tôi.


  14) SỬA ĐỔI & BIẾN ĐỔI

  Đôi khi, Công ty có thể sửa đổi Thỏa thuận này mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn đồng ý rằng Công ty có quyền sửa đổi Thỏa thuận này hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trong tài liệu này. Bạn cũng đồng ý rằng tất cả các sửa đổi đối với Thỏa thuận này đều có hiệu lực đầy đủ ngay khi đăng lên Trang web và các sửa đổi hoặc biến thể đó sẽ thay thế bất kỳ phiên bản nào trước đó của Thỏa thuận này, trừ khi các phiên bản trước được đề cập cụ thể hoặc được kết hợp vào sửa đổi hoặc biến thể mới nhất của Hiệp định này.

  • a) Trong trường hợp bất kỳ phần hoặc phần phụ nào của Thỏa thuận này bị bất kỳ tòa án nào cho là không có hiệu lực hoặc không hợp lệ, Bạn đồng ý rằng phiên bản có hiệu lực trước đó của Thỏa thuận này sẽ được coi là có thể thi hành và hợp lệ ở mức độ tối đa.
  • b) Bạn đồng ý theo dõi thường xuyên Thỏa thuận này và tham khảo Ngày có hiệu lực được đăng ở đầu Thỏa thuận này để lưu ý các sửa đổi hoặc biến thể. Bạn cũng đồng ý xóa bộ nhớ đệm của mình khi làm như vậy để tránh truy cập vào phiên bản trước của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng việc Bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau bất kỳ sửa đổi nào đối với Thỏa thuận này là biểu hiện của việc Bạn tiếp tục đồng ý với Thỏa thuận này.
  • c) Trong trường hợp Bạn không giám sát bất kỳ sửa đổi hoặc biến thể nào của Thỏa thuận này, Bạn đồng ý rằng việc không giám sát đó sẽ được coi là sự từ bỏ chắc chắn quyền xem xét Thỏa thuận đã sửa đổi của Bạn.


  15) TOÀN BỘ THỎA THUẬN

  Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ sự hiểu biết giữa các Bên đối với bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trang web này. Thỏa thuận này thay thế tất cả các thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đó hoặc hiện tại, bằng văn bản hoặc bằng miệng, liên quan đến việc sử dụng Trang web này.


  16) GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ

  Công ty có thể cần phải làm gián đoạn quyền truy cập của Bạn vào Trang web để thực hiện các dịch vụ bảo trì hoặc khẩn cấp theo lịch trình hoặc đột xuất. Bạn đồng ý rằng quyền truy cập của Bạn vào Trang web có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian ngừng hoạt động không lường trước hoặc đột xuất, vì bất kỳ lý do gì, nhưng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do thời gian ngừng hoạt động đó gây ra.


  17) THỜI HẠN, CHẤM DỨT & TẠM NGỪNG

  Công ty có thể chấm dứt Thỏa thuận này với Bạn bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, có hoặc không có lý do. Công ty đặc biệt có quyền chấm dứt Thỏa thuận này nếu Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào được nêu ở đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc bên thứ ba, không tuân thủ luật hiện hành hoặc các nghĩa vụ pháp lý khác và/hoặc xuất bản hoặc phân phối tài liệu bất hợp pháp. Nếu Bạn đã đăng ký tài khoản với Chúng tôi, Bạn cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với Chúng tôi và yêu cầu chấm dứt. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, bất kỳ điều khoản nào được cho là sẽ tiếp tục tồn tại sau khi chấm dứt về bản chất sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực thi hành.


  18) KHÔNG ĐẢM BẢO

  Bạn đồng ý rằng việc Bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ là rủi ro duy nhất của Bạn và rằng mọi Dịch vụ do Chúng tôi cung cấp đều dựa trên cơ sở "Nguyên trạng". Công ty từ chối rõ ràng bất kỳ và tất cả các bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm ngụ ý về sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được. Công ty không đảm bảo rằng Trang web hoặc Dịch vụ sẽ đáp ứng nhu cầu của Bạn hoặc Trang web hoặc Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc an toàn. Công ty cũng không đảm bảo về độ tin cậy hoặc tính chính xác của bất kỳ thông tin nào trên Trang web hoặc có được thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng mọi thiệt hại có thể xảy ra với Bạn, thông qua hệ thống máy tính của Bạn hoặc do mất dữ liệu khi Bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ là trách nhiệm duy nhất của Bạn và Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào như vậy .


  19) GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

  Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra với Bạn do việc Bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Trách nhiệm pháp lý tối đa của Công ty phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này được giới hạn ở mức lớn hơn ba nghìn (3000) Baht Thái hoặc số tiền Bạn đã trả cho Công ty trong sáu (6) tháng qua. Phần này áp dụng cho bất kỳ và tất cả các khiếu nại của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận hoặc doanh thu bị mất, thiệt hại do hậu quả hoặc trừng phạt, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, gian lận hoặc tra tấn dưới bất kỳ hình thức nào.


  20) QUY ĐỊNH CHUNG:

  • a) NGÔN NGỮ: Tất cả các thông tin liên lạc được thực hiện hoặc thông báo được đưa ra theo Thỏa thuận này sẽ bằng tiếng Anh.
  • b) THẨM QUYỀN, ĐỊA ĐIỂM & LỰA CHỌN LUẬT: Thông qua việc Bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng luật pháp của Thái Lan sẽ điều chỉnh mọi vấn đề hoặc tranh chấp liên quan đến hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này, cũng như mọi tranh chấp dưới bất kỳ hình thức nào có thể phát sinh giữa Bạn và Công ty, ngoại trừ trường hợp xung đột với các quy định của pháp luật. Trong trường hợp bắt đầu bất kỳ vụ kiện tụng nào được cho phép cụ thể theo Thỏa thuận này, các Bên đồng ý chịu thẩm quyền xét xử cá nhân lên Tòa án Công lý của quốc gia sau: Thái Lan. Các Bên đồng ý rằng việc lựa chọn điều khoản luật pháp, địa điểm và quyền tài phán này không mang tính cho phép mà về bản chất là bắt buộc. Theo đây, bạn từ bỏ quyền phản đối bất kỳ sự phản đối nào về địa điểm, bao gồm cả việc khẳng định nguyên tắc diễn đàn không thuận tiện hoặc nguyên tắc tương tự.
  • c) TRỌNG TÀI: Trong trường hợp có tranh chấp giữa các Bên liên quan đến hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này, trước tiên các Bên sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp một cách cá nhân và thiện chí. Nếu những nỗ lực giải quyết cá nhân này không thành công, thì các Bên sẽ đưa tranh chấp ra trọng tài có tính ràng buộc. Việc phân xử bằng trọng tài sẽ được tiến hành tại quận sau: ________. Việc phân xử bằng trọng tài sẽ được tiến hành bởi một trọng tài viên duy nhất và trọng tài viên đó sẽ không có thẩm quyền thêm các Bên, thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này, đưa ra các khoản bồi thường thiệt hại có tính trừng phạt hoặc chứng nhận một nhóm. Trọng tài sẽ bị ràng buộc bởi Luật pháp hiện hành và điều chỉnh của Thái Lan cũng như luật pháp của quốc gia sau: Thái Lan. Mỗi Bên sẽ tự trả chi phí và lệ phí của mình. Các khiếu nại cần được phân xử qua trọng tài theo phần này bao gồm nhưng không giới hạn ở: khiếu nại hợp đồng, khiếu nại ngoài hợp đồng, khiếu nại dựa trên Luật pháp của Thái Lan và khiếu nại dựa trên luật pháp, sắc lệnh, quy chế hoặc quy định của địa phương. Các khiếu nại về sở hữu trí tuệ của Công ty sẽ không phải chịu sự phân xử của trọng tài và có thể bị kiện tụng, ngoại trừ phần phụ này. Các Bên, theo thỏa thuận với phần phụ này của Thỏa thuận này, từ bỏ mọi quyền mà họ có thể có đối với việc xét xử trước bồi thẩm đoàn liên quan đến các khiếu nại của trọng tài.
  • d) CHUYỂN NHƯỢNG: Thỏa thuận này hoặc các quyền được cấp dưới đây không được chuyển nhượng, bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần bởi Bạn. Nếu Thỏa thuận này hoặc các quyền được cấp dưới đây được Công ty chuyển nhượng, bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng, các quyền và trách nhiệm pháp lý của Công ty sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với bất kỳ người được chuyển nhượng, quản trị viên, người kế thừa và người thi hành nào.
  • e) TÍNH TUYỆT VỜI: Nếu bất kỳ phần hoặc phần phụ nào của Thỏa thuận này bị tòa án hoặc trọng tài có thẩm quyền cho là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì các phần và phần phụ còn lại sẽ được thực thi ở mức tối đa có thể. Trong điều kiện đó, phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.
  • f) KHÔNG TỪ CHỐI: Trong trường hợp Chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, điều này sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ việc thực thi nào trong tương lai đối với điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác. Việc từ bỏ bất kỳ phần hoặc phần phụ nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành việc từ bỏ bất kỳ phần hoặc phần phụ nào khác.
  • g) TIÊU ĐỀ CHỈ ĐỂ THUẬN TIỆN: Tiêu đề của các phần và phần phụ trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sắp xếp. Các tiêu đề sẽ không ảnh hưởng đến ý nghĩa của bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.
  • h) KHÔNG CÓ ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC HOẶC LIÊN DOANH: Không có đại lý, đối tác hoặc liên doanh nào được thành lập giữa các Bên do Thỏa thuận này. Không Bên nào có quyền ràng buộc bên kia với bên thứ ba.
  • i) KHUYẾN CÁO BẤT LỢI: Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi không thực hiện nào do những nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hành động của chính quyền dân sự, hành động của chính quyền quân sự, bạo loạn, cấm vận, hành vi tự nhiên thiên tai và các hành vi khác do tình huống bất khả kháng.
  • j) GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ ĐƯỢC PHÉP: Cả hai Bên đều được phép liên lạc điện tử theo Thỏa thuận này, bao gồm cả e-mail hoặc fax. Mọi thắc mắc hoặc quan tâm, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: e-commerce@thaikk.com.vn.